Concesionare numarul 2137/08.09.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA DRAJNA (PRIMARIA)
Adresa postala:  sat DRAJNA DE SUS, nr. 517, Localitatea:  Drajna, Cod postal:  107194, Romania, Punct(e) de contact:  LOREDANA CIRSTEA, Tel. 0244/290202, Email:  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Fax:  0244/290736
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Comuna Drajna, judetul Prahova avand in cmponenta urmatoarele sate: Drajna de Jos, Plai, Pitigoi, Piatra, Ciocrac, Drajna de Sus, Faget, Podurile, Ogretin, Catunu, Poiana Mierlei.
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
Precolectare, colectare, transport si depozitare a reziduurilor solide, cu exceptia deseurilor toxice, periculoase si a celor cu regim special
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
90500000-2 - Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
Conform Caietului de Sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 1, 089, 696 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie de eligibilitate. Se va prezenta formularul 12A. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006.Se va prezenta formularul 12B. Certificate de atestare fiscala, valabile la data deschiderii ofertelor, care sa ateste inexistenta datoriilor la bugetul de stat si la bugetul administratiei locale, pentru sediu si pentru toate punctele de lucru ale societatii. Declaratie privind calitatea de participant la procedura. Se va prezenta formularul 12C. Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrul Comertului. Certificat constatator emis de Oficiul Registrul Comertului care sa contina inclusiv informatii despre puntele de lucru ale societatii. Licenta emisa de ANRSC, in copie conform cu originalul, insotita de Autorizatia de mediu.
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil la 31.12.2010 - copie certificata. Fisa de informatii generale, continand nivelul cifrei medii de afaceri realizate in ultimii 3 ani - cerinta minima 500.000 lei sau 120.000 euro.
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii din ultimii 3 ani(formularul 12E).La fiecare contract se vor atasa documente din care sa rezulte indeplinirea cerintelor acestora(copii ale certificatelor/documente emise de o autoritate sau de client. Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele de care dispune ofertantul(formular 12H), insotita de o declaratie pe propria raspundere a ofertantului din care sa rezulte ca detine utilajele, instalatiile si echipamentele necesare pentru prestarea serviciului pe tot teritoriul administrativ al comunei Drajna. Se vor prezenta licente de transport. Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si a personalului de conducere in ultimii 3 ani(formularul 12I). Se va prezenta declaratie pe propria raspundere privind infiintarea punctului de lucru pe raza Comunei Drajna in cazul atribuirii contractului in termen de cel mult 1 luna de la semnarea acestuia.Se va prezenta dovada certificarii implementarii unui sistem de management al calitatii conform cerintelor standardului SR EN ISO 9001. Se va prezenta dovada certificarii implementarii unui sistem de management al calitatii conform cerintelor standardului SR EN ISO 14001. Ofertantul va completa Formularul 12G cu subcontractantii(daca este cazul) si specializarea acestora. Contract pentru depozitarea deseurilor menajere, cu un depozit ce poseda autorizatie de mediu(in copie conform cu originalul, inclusiv autorizatia de mediu a depozitului).
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
Cel mai mic pret(cea mai mica valoare a pretului aplicat persoanelor fizice si juridice)
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 31.10.2011 Ora: 09:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
IV.3) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.2) Informatii suplimentare
Cuantumul garantiei de participare la licitatie: 21.790 leiPerioada de valabilitate a garantiei de participare va fiegala cu perioada minima de valabilitate a ofertei, respectiv 60 de zile.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL PENTRU SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala:  str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/3104641, Email:  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Fax:  021/3104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor:
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
COMUNA DRAJNA
Adresa postala:  sat Drajna de Sus, nr. 517, judetul Prahova, Localitatea:  Drajna, Cod postal:  107194, Romania, Tel. 0244/290202, Email:  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Fax:  0244/290736
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.09.2011 21:02