Tags: primaria drajna   consiliul local drajna   hotarari   Buzea Ionut  

Nr. 8/ 31.01.2014 - Consiliul local al Comunei Drajna

  1. Văzând proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Drajna însoțit de expunerea de motive,
  2. Având în vedere prevederile legale cuprinse în : art. 5(1) și art. 6(2) din HG nr. 427/2001 pentru aprobarea normelor
  3. metodologice privind condițiile de încadrare, drepturile și obligațiile asistentului personal al persoanei cu handicap, cu modificările și completările ulterioare,
  4. Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare,
  5. Legea 53/2003 privind codul Muncii, republicată, ținând cont de raporul întocmit de Compartimentul autoritate tutelară și
  6. asistență socială din cadrul Primăriei Comunei Drajna din care rezultă necesitatea suplimentării numărului de posturi pentru asistenți personali ai persoanelor cu handicap,
  7. În temeiul prevederilor art. 45 din Legea administrației publice locale 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă, pentru anul 2014, modificarea organigramei prin suplimentarea cu un număr de 5 asistenți personali ai persoanelor cu handicap conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire se însărcinează Compartimentul autoritate tutelară și asistență socială și Serviciul Financiar Contabil.

Art. 3. De aducerea la cunostința persoanelor și instituțiilor interesate răspunde secretarul comunei.

 

Președinte de ședință: Buzea Ionuț

Secretar comună: Racoviță Ramona

[button type="info" target="_blank" link="http://www.primaria-drajna.ro/hotarari/h8.pdf" icon="info-sign"]Vezi Hotărâre[/button]
Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă