Administrație:
Informare Birou Impozite şi Taxe Locale Drajna -- "Vă comunicăm că începând cu data de 07.05.2020, se poate ..." -- 21 Mai 2020
Comunicare servicii salubrizare comuna Drajna -- "Având în vedere situația neplăcută creată de neridicarea ..." -- 26 Martie 2020
Planul de achiziții al comunei Drajna pentru anul 2019 -- "Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2019" -- 24 August 2019
Anunț închiriere utilaje - Apacons Drajna -- "SC Apacons SRL Drajna închiriază utilaje:" -- 09 Martie 2019
Anunț public - obținere aviz de mediu pentru reactualizare PUG -- "Primăria Drajna cu sediul în comuna Drajna, sat Drajna de ..." -- 07 Mai 2018
Anunț licitație publică - închiriere pășune -- "Primăria Drajna cu sediul în comuna Drajna, sat Drajna de ..." -- 23 Februarie 2018
Anunț licitație publică - închiriere farmacii -- "Primăria Drajna cu sediul în comuna Drajna, sat Drajna de ..." -- 09 Octombrie 2017
Anunț închiriere cabinet medical în incinta Dispensarului Uman Drajna de Jos -- "Primăria Drajna cu sediul în comuna Drajna, sat Drajna de ..." -- 20 Iulie 2017
Data publicare
11-07-2013 stare anunt
Autoritate contractanta / Judet COMUNA DRAJNA (PRIMARIA) /
Tip / Denumire contract Servicii  /  DELEGAREA GESTIUNII PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE DIN COMUNA DRAJNA, JUDETUL PRAHOVA
Cod CPV 90511000-290512000-9;
Valoare estimata 1,032,624.00 RON
Data limita depunere oferta 26-08-2013  /  10:00 
Termen limita depunere contestatie pentru anunt si DA    
Calcul termen limita depunere contestatie pentru acte de care s-a luat la cunostiinta la data de ...        
Documentatie de atribuire
caiet de sarcini.PDF.p7s
contract.PDF.part1.rar
contract.PDF.part2.rar
contract.PDF.part3.rar
Formulare.doc.p7s
regulament.PDF.part1.rar
regulament.PDF.part2.rar
FisaDate_No95459_CNC.pdf

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

COMUNA DRAJNA (PRIMARIA)
Adresa postala:  sat DRAJNA DE SUS, str. Neagoe Basarab, nr. 25, Localitatea:  Drajna, Cod postal:  107194, Romania, Punct(e) de contact:  IONITA ROXANA, Tel.  +40 244/290202, Email:  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Fax:  +40 244/290736, Adresa internet (URL):  www.comunadrajna.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE

II.1) Descrierea concesionarii

II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta

DELEGAREA GESTIUNII PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE DIN COMUNA DRAJNA, JUDETUL PRAHOVA

II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor

Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Comuna Drajna, judetul Prahova cu satele componente: Drajna de Jos, Drajna de Sus, Ogretin, Catunu, Poiana Mierlei, Faget, Podurile, Piatra, Plai, Pitigoi, Ciocrac
Codul NUTS: RO316 - Prahova

II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare

Precolectarea, colectarea si transportul deseurilor municipale, inclusiv a deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere cu exceptia celor cu regim special

II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)

90511000-2 - Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)
90512000-9 - Servicii de transport de deseuri menajere (Rev.2)

II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare

II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)

Operatorul economic va presta urmatoarele activitati: precolectarea, colectarea si transportul deseurilor municipale, inclusiv a deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere cu exceptia celor cu regim special, in satele componente ale comunei Drajna, o data/saptamana in perioada 1 octombrie-1 aprilie si de doua ori/saptamana in perioada 1 aprilie-1 octombrie. Operatorul economic va incasa tarifele pentru serviciile prestate de la utilizatori, respectiv populatie si agenti economici. Pentru prestarea acestui serviciu se va cere o redeventa de minim 3% platibila lunar. Aceasta redeventa va sigura pe durata concesiunii un venit de peste 30.000 lei fara TVA, venit care va permite Comunei Drajna sa realizeze locuri de joaca la cele trei gradinite din localitate, precum si acoperirea altor cheltuieli curente ale acesteia.
Valoarea estimata fara TVA: 1,032,624 Moneda: RON

II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1) Conditii de participare

III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea, completata pe proprie raspundere - formular 12A. În cazul unei asocieri, fiecare ofertant este obligat sa prezinte acest formularDeclaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006 - formular 12B. În cazul unei asocieri, fiecare ofertant este obligat sa prezinte acest formularDeclaratie privind calitatea de participant- formularul 12 CÎn cazul unei asocieri, fiecare ofertant este obligat sa prezinte acest formular; documentul se va prezenta si pentru subcontractant sau tert sustinator.Declaratie - Certificat de participare la procedura cu oferta independenta - Ofertantul va completa formularul 13În cazul unei asocieri, fiecare ofertant este obligat sa prezinte acest formularDeclaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 69¹ din O.U.G. 34/2006 - Ofertantul va completa Formularul nr. 14 În cazul în care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentul mai sus mentionat. De asemenea, acest document trebuie prezentat si de catre fiecare subcontractant sau tert sustinator declarat prin oferta. In situatia în care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla într-una din situatiile prevazute de art. 69¹ din O.U.G. 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de servicii.Lista persoanelor cu functii de decizie in comuna Drajna: Calinoiu Ion – viceprimar (primar interimar), Ionita Roxana-Mariana – secretar, Calinoiu Vasilica – contabil sef, membrii in comisia de evaluare a ofertelor: Gontea Daniela – inspector contabil, Buzea Ionut – consilier local, Linea Ion – consilier local, Manea Elena-responsabil urbanism. Persoane juridice/fizice româneCertificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, în original sau copii lizibile semnate si stampilate “conform cu originalul” de catre reprezentantul legal al ofertantului, informatiile cuprinse in acest document sa fie reale/valabile la data limita de depunere a ofertelor;Documentele trebuie sa ateste faptul ca:? domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii.În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.Persoane juridice /fizice straineDocumente care dovedesc o forma de înregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident, în original sau copii lizibile semnate si stampilate “conform cu originalul” de catre reprezentantul legal al ofertantului, însotite de traducerea autorizata în limba româna.Documentele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor si sa ateste faptul ca ofertantul apartine categoriei profesionale impuse de îndeplinirea contractului/ în domeniile de activitate ale ofertantului sunt cuprinse activitati necesare în vederea îndepinirii contractului.În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.• Licenta emisa de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, pentru prestarea serviciilor de salubrizare a localitatilor in clasa corespunzatoare prezentei proceduri – in copie. Vor fi exclusi din procedura ofertantii care prezinta licenta din clasa inferioara.Observatie: Pentru persoanele juridice straine se va prezenta un document eliberat de catre Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice din care sa rezulte recunoasterea sau echivalarea licentei/autorizatiei/atestatului emise in tarile de origine pentru prestarea serviciilor de salubrizare in localitati ( in conformitate cu prevederile art.8 alin.1 din Regulamentul de acordare a licentelor in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice aprobat prin HG 745/2007, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr.531/06.08.2007). Conditia este considerata indeplinita si in cazul in care se face dovada solicitarii catre ANRSC a echivalarii licentei/autorizatiei/atestatului emise in tarile de origine.Vor fi exclusi din procedura acei operatori economici, persoane juridice straine, care in tara de origine nu au licenta/autorizatie/atestat pentru prestarea serviciului de salubrizare in localitati.

III.1.2) Capacitatea economica si financiara

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Valoarea minima impusã a cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani este de cel putin 160000,00 leiModalitatea de indeplinireDeclaratie privind cifra globala de afaceri din ultimii 3 ani– in original.Valoarea minimã impusã a cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani este de cel putin 160000,00 lei. Se va completa formular 12D Informatii generale – cu cifra de afaceri exprimata in mii lei si mii euro (caz in care se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR). - se va prezenta bilant la data de 31.12.2010, 31.12.2011 si 31.12.2012. Nota:Ofertantii nerezidenti vor prezenta documentele solicitate mai sus în copie „conform cu originalul” însotite de traducerea autorizata a acestora. Pentru evaluarea îndeplinirii criteriilor referitoare la cifra globala de afaceri se va utiliza cursul mediu anual lei/valuta comunicat de Banca Nationala a României pentru anii 2010, 2011, 2012.Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente iar situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.

III.1.3) Capacitatea tehnica

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Completarea si prezentarea formularului Declaratie privind lista principalelor servicii în ultimii 3 aniModalitatea de indeplinireCompletarea si prezentarea Formularului 12 H - Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, cu precizarea activitatilor care se realizeaza in cadrul fiecarui contract. In cazul in care activitatea de salubrizare menajera se realizeaza in baza unor contracte incheiate cu utilizatorii, se va prezenta situatia cumulata pe fiecare arie administrativa in parte, specificandu-se numarul de astfel de contracte si numarul de utilizatori deserviti.Completarea si prezentarea formularului Declaratie privind lista cu experienta similaraModalitatea de indeplinireFormular 25A• Prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.Completarea si prezentarea listei cuprinzând asociatii / subcontractantii si acordurile de asociere respectiv contractele de subcontractare – cu precizarea exacta a partilor din contract care urmeaza a fi îndeplinite de acestia si exprimarea valorica a acestor partiModalitatea de indeplinireOfertantul va completa lista cuprinzând asociatii / subcontractantii si acordurile de asociere respectiv contractele de subcontractare – cu precizarea exacta a partilor din contract care urmeaza a fi îndeplinite de acestia si exprimarea valorica a acestor parti. Formular 12GOfertantul a carui oferta a fost declarata câstigatoare are obligatia de a prezenta contractele încheiate cu subcontractantii nominalizati în oferta, înaintea semnarii contractului de achizitie publica cu specificarea concreta a lucrarilor care se vor executa de catre acestia, în exprimare fizica si valorica.În cazul unei asocieri la care participa mai multi operatori economici se va semna o declaratie prin care în cazul în care oferta este declarata câstigatoare, contractul de asociere va fi legalizat si va fi prezentat beneficiarului înainte de semnarea contractului. Oferta va contine un angajament cu toti asociatii prin care îsi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru îndeplinirea contractului.Completarea si prezentarea formularului Declaratie privind echipamentele tehnice, utilajele, instalatiile, dotarile de care dispune operatorul economic pentru prestarea serviciuluiModalitatea de indeplinireSe va prezenta o declaratie privind echipamentele tehnice, utilajele, instalatiile, dotarile de care dispune operatorul economic pentru prestarea serviciului – Formular 12F, iar în cazul utilajelor închiriate se vor prezenta contractele de închiriere. Se accepta si prezentarea unui angajament de punere la dispozitie.Informatii privind personalul tehnic de specialitate. Se vor prezenta efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani – formular 12 ESe va prezenta lista personalului tehnic de specialitate care va fi implicat în indeplinirea contractului si atributiile acestora.-.Se vor prezenta informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului de prestari servicii.Modalitatea de indeplinireOfertantii vor face dovada ca au personal angajat, minim:- o persoana cu experienta in organizarea activitatilor de salubrizare, care va raspunde de indeplinirea viitorului contract ;Se vor prezenta efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani – formular 12 ESe va prezenta lista personalului tehnic de specialitate care va fi implicat în indeplinirea contractului si atributiile acestora.-.Se vor prezenta informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului de prestari servicii.- prezentare CV-uri, diplome, atestate. Pentru persoanele implicate în îndeplinirea contractului care nu sunt angajate ale ofertantului se vor prezenta contracte de colaborare/angajamente de participare. În cazul în care persoanele implicate în îndeplinirea contractului sunt angajate ale altui operator economic, în vederea demonstrarii sustinerii profesionale, se va prezenta angajamentul ferm al operatorului economic respectiv, care trebuie sa reprezinte un instrument juridic care sa asigure dreptul autoritatii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea anumitor obligatii de catre acesta. Angajamentul ferm trebuie sa contina nominalizarea personalului care va fi pus la dispozitia ofertantului. De asemenea, ofertantul este obligat sa faca dovada ca persoana care acorda sustinerea nu se afla întro situatie care sa determine excluderea din procedura de atribuire, potrivit dispozitiilor art. 180, 181 lit. a), c1) si d) si art. 69 indice 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006.Informatii privind managementul calitatii ISO 9001 sau echivalent. Documentele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelorModalitatea de indeplinireSe va prezenta sistemul de management de calitate în conformitate cu standardele ISO 9001:2008 sau echivalent privind managementul calitatii din seriile de standarde europene relevante, in copie „conform cu originalul”, semnat si stampilat. Documentele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.Dovada implementarii unui sistem de management al mediului conform standardului ISO 14001 sau echivalent. Documentele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelorModalitatea de indeplinireSe vor respecta masurile de protectie a mediului. Se va prezenta certificat ISO 14001:2005 sau echivalent pentru domeniul de activitate licitat, in copie „conform cu originalul”, semnat si stampilat. Documentele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.În cazul unei asocieri, prezentarea certificatului este obligatorie pentru liderul asocierii.

Sectiunea IV: PROCEDURA

IV.1) Criterii de atribuire

Nivelul redeventei 10.00Pretul ofertei 90.00

IV.2) Informatii administrative

IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor

Data: 26.08.2013 Ora: 10:00

IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile

Romana

IV.3) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare

VI.2) Informatii suplimentare

Criteriul de atribuire nu poate fi schimbat pe toata durata de aplicare a procedurii de atribuire. In cazul unor oferte cu punctaje egale, clasate pe locul I, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite ofertantilor o noua propunere financiara mai mica decat oferta initiala, in plic inchis, iar castigatoare se va desemna firma care are pretul cel mai scazut al ofertei.

VI.3) Cai de atac

VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel.  +40 213104641, Email:  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Fax:  +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro

Organismul compentent pentru procedurile de mediere

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenele de introducere a recursurilor: 

VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs

COMUNA DRAJNA
Adresa postala:  sat Drajna de Sus, str. Neagoe Basarab, nr. 25, Localitatea:  DRAJNA, Cod postal:  107194, Romania, Tel.  +40 244290202, Email:  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Fax:  +40 244290736

VI.4) Data expedierii prezentului anunt

08.07.2013 16:11
Daca doriti sa fiti notificat cu privire la evenimentele acestui anunt apasati aici.

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

Comunicate

21.05.2020

Informare Birou Impozite

Vă comunicăm că începând cu data de 07.05.2020,

+ Vezi

26.03.2020

Comunicare servicii

Având în vedere situația neplăcută creată de

+ Vezi

24.08.2019

Planul de achiziții al

Programul anual al achizițiilor publice pentru

+ Vezi

09.03.2019

Anunț închiriere utilaje

SC Apacons SRL Drajna închiriază utilaje:

+ Vezi

07.05.2018

Anunț public - obținere

Primăria Drajna cu sediul în comuna Drajna, sat

+ Vezi

23.02.2018

Anunț licitație publică

Primăria Drajna cu sediul în comuna Drajna, sat

+ Vezi
Scroll to top