Tags: fisc,   impozite  

 Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova reaminteşte contribuabililor persoane fizice cu domiciliul fiscal în localităţile arondate serviciilor fiscale: Câmpina, Băicoi, Buşteni, Boldeşti – Scăieni, Mizil, Slănic şi Văleni, faptul că data de 26.05.2014 este termenul limită pentru depunerea următoarelor declaraţii:

 1. Declaraţia 200 „Declaraţia privind veniturile realizate din România anul 2013”

Declaraţia se completează:
- de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din:
- Activităţi independente;
- Cedarea folosinţei bunurilor;
- Activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real;
- Piscicultură;
- Silvicultură;
- Transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile
mobiliare în cazul societăţilor închise;
- Operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract,
precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente
financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia
Naţională a Valorilor Mobiliare;

Formularul 200 se poate obţine de la sediile instituţiilor menţionate, sau poate fi descarcat de pe site-ul ANAF www.anaf.ro secţiunea asistenţă contribuabili, rubrica toate formularele cu explicaţii, şi se poate depune astfel:
- în format hârtie, direct la ghişeele instituţiilor noastre ;
- la oficiul poştal prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
- prin utilizarea serviciului de depunere declaraţii on-line, existent pe portalul e-guvernare.ro, în situaţia în care contribuabilul dispune de certificat digital calificat.

2. Formularul 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând pănâ la 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ anul 2013”
Formularul se completează de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate acestora, în următoarele situaţii:
- au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr.376/2004 privind bursele private, cu modificările şi completările ulterioare şi solicită restituirea acestora ;
- optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau unităţilor de cult, contribuabilii care îşi exprimă această opţiune pot solicita direcţionarea acestei sume către o singură entitate nonprofit sau unitate de cult;
- contribuabilii solicită deducerea din veniturile impozabile din salarii, obţinute la funcţia de bază, a cheltuielilor efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit legii, în limita unei sume maxime egale cu 300 lei pe an.
Formularul 230 se poate obţine de la sediul instituţiilor menţionate, sau poate fi descarcat de pe site-ul ANAF www.anaf.ro secţiunea asistenţă contribuabili, rubrica toate formularele cu explicaţii, se completează în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil, iar celălalt se depune astfel:
- în format hârtie, direct la ghişeele instituţiei noastre ;
- la oficiul poştal prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

În consecinţă, pentru evitarea aglomeraţiei rugăm contribuabilii să se prezinte din timp la ghişeele instituţiilor noastre.
Vă mulţumim,

[accordion][acc_item title="Formulare fiscale ANAF"]

FORMULARE FISCALE ORDONATE DUPĂ NUMĂR

010

011

012

013

014

020

030

040

050

060

070

080

089

090

091

092

093

094

095

096

097

098

099

100

101

104

112

120

122

130

150

151

152

153

160

170

171

172

200

201

204

205

208

209

220

221

222

223

224

225

230

250

251

253

254

260

300

301

306

307

311

313

318

319

321

390

392A

392B

393

394

400

500

501

502

503

504

505

506

507

508

600

601

610

620

630

650

710

Fără număr

[/acc_item][/accordion]

ŞEF ADMINISTRAŢIE,
Nicolae Adriana